Дистанційний курс "Як написати успішне есе" розроблений для учнів 10 класів в рамках підготовки школярів до написання есе як самостійної творчої письмової роботи, ознаками якої є особистісний характер сприймання проблеми та її осмислення, невеликий обсяг, вільна композиція, невимушеність та емоційність викладу.

Тривалість навчання на курсі - 2 місяці.

Цілі навчання на курсі: ознайомлення учнів із жанром есе та вимогами до його створення, алгоритмом написання  есе та зі зразками жанру; формування вміння висловлювати індивідуальні думки та враження, дбайливого ставлення до художньої форми; сприяння розвиткові в учнів вміння критично мислити, соціального та емоційного інтелекту, підготовки їх до життя в демократичному суспільстві; виховання самостійності, аргументованості, оригінальності вирішення проблем.

Курс носить практичну спрямованість; теоретичний матеріал, розміщений в заняттях,  - поглиблення вже відомих учням знань, формування нових. Основний акцент поставлено на виконанні практичних робіт, відпрацюванні вмінь та навичок.

Кожного тижня подається теоретичний матеріал з певної теми, ключові слова цієї теми,  Слухачам пропонується зміст, цілі, докладний план роботи в занятті. Кожного тижня слухачі повинні виконати певну практичну роботу та надіслати її вчителю електронною поштою. Прктичною роботою також вважається висловлення власної думки стосовно теми на форумі.

Після закінчення курсу слухачі зможуть навчитися самостійно й творчо мислити, чітко формулювати думки, структурувати інформацію, використовувати основні категорії аналізу, виділяти причиново-наслідкові зв'язки, ілюструвати поняття відповідними прикладами, аргументувати свої висновки, володіти стилями мовлення.

Тиждень 1. Ознайомчий.

Тиждень 2. Есе як жанр творчої роботи. Відмінність есе від інших жанрів письмових робіт.

Тиждень 3. Види есе: вільне, формальне. Вимоги до написання.

Тиждень 4. Структура есе. Вступ.

Тиждень 5. Структура есе. Основна частина.

Тиждень 6. Структура есе. Висновок.

Тиждень 7. Етапи роботи над есе.

Тиждень 8. Заключний. Написання власного есе слухачами курсу.