Оздоровчий хортинг як впливовий засіб і метод

фізичного виховання дитини.

Короткий зміст

           Оздоровчий хортинг - розділ навчання українського національного виду спорту хортинг, виділений у систему спеціально підібраних фізичних вправ і науково розроблених методичних положень, спрямованих на вирішення завдань всебічного фізичного розвитку та оздоровлення дитини. 
Він передбачає оздоровлення і всебічну фізичну підготовленість дитини до різноманітної діяльності, формування фізичної досконалості. 
          Оздоровчий хортинг сприяє вихованню життєво важливих рухових навичок, а також надає рухам красу, граціозність, точність. Він забезпечує розвиток і психофізичних якостей, таких, як спритність, швидкість, сила, гнучкість, витривалість, формує волю, характер, дисциплінованість, розвиває пам'ять, мислення. Специфічним завданням дитячого оздоровчого хортингу є формування правильної постави, корекція різних деформацій тіла, виховання вміння володіти ним. 
        Починаючи з дитинства, оздоровчий хортинг може застосовуватися у всіх вікових групах дошкільного віку. Сам по собі він є важливим специфічним методом фізичного виховання дитини. 
         Оздоровчий хортинг має в своєму розпорядженні істотні засоби для вирішення виховних та оздоровчих завдань, точності виконання рухів, вдосконалення техніки їх виконання. Регламентований порядок занять, організація навчання забезпечують усвідомлене і самостійне виконання рухів, розвиток творчості, виховання організованості. Оздоровчий хортинг підвищує емоційність занять, виховує естетичний смак, ритмічність і виразність рухів. Його вплив на організм і особистість дитини на гурткових заняття у дошкільному навчальному закладі може посилюватися під впливом музики. 
          Важливу роль в організації спеціальних дитячих вправ хортингу грає навчання, в процесі якого виховується вміння оцінити свої рухові можливості, засвоїти загальні закономірності рухової діяльності. Здійсненню цього завдання сприяє розподіл навчальних завдань, застосування аналізу і синтезу рухів, вивчення різноманітних фізичних вправ і творче їх використання. 
          Основні технічні елементи базової техніки хортингу спрямовані на зміцнення здоров'я, загальну фізичну підготовленість, загартовування організму, виховання правильної постави, зміцнення внутрішніх органів і їх систем (серцево-судинної, дихальної, ендокринної). 
         У зміст основних технічних елементів техніки хортингу входять стройові (вправи в шикуванні та у перешикуваннях), загально-розвиваючі вправи та елементи техніки хортингу. Виконання фізичних вправ проводиться як на відкритому майданчику, так і з використанням фізкультурного інвентарю. Під впливом основних технічних елементів техніки хортингу поліпшується діяльність внутрішніх органів, посилюється обмін речовин, зміцнюється нервово-м'язовий апарат. Вітчизняні вчені вважають техніку хортингу важливим чинником підвищення працездатності, одним з найкращих засобів активного відпочинку. 
         Основні технічні елементи хортингу мають великі можливості для вирішення оздоровчих, освітніх і виховних завдань. Вони можуть бути реалізовані за рахунок багатоструктурних вправ і багатофункціональності кожної з них. Це відкриває перед педагогом невичерпні можливості творчого підходу до підготовки дітей, збагачення тих, хто займається системою спеціальних знань, умінь і навичок оздоровчого хортингу.
         Такими знаннями в області хортингу можуть бути відомості про нього як про спортивно-педагогічну дисципліну:

- про його зміст, соціальну значущість, мету, техніку виконання вправ та принципів, що лежать в його основі;

- про можливість використання вправ в оздоровчих, освітніх і виховних цілях;

- про оздоровчий вплив на окремі органи і системи організму з метою підвищення їх функціональних можливостей, розвитку рухових і психічних здібностей до обраного виду навчальної, спортивної чи професійної діяльності, збагачення учнів різнобічним досвідом, навчання прикладним вправам та вивчення глибокої філософії українського хортингу.
         Основні технічні елементи хортингу у поєднанні зі словом педагога є ефективним комплексним засобом і методом виховання у дітей дошкільного віку особистісних властивостей: сумлінного, глибоко усвідомленого і активного ставлення до занять національним видом спорту хортинг, до навчання, початкової трудової діяльності, виховання в дітях любові до праці. 
Широкі можливості використання технічних елементів хортингу з метою гармонійного фізичного і духовного розвитку особистості зробили його самостійним засобом і методом фізичного виховання всіх вікових категорій дітей. Тому з недавнього часу в Україні хортинг закладається в основу державних програм фізичного виховання дітей дошкільного та шкільного віку, учнів середніх і вищих спеціальних навчальних закладів, а також осіб середнього і літнього віку. Систематичні заняття сприяють підтримці високої фізичної та розумової працездатності на довгі роки. 
           Хортинг дозволяє підібрати вправи, які вибірково впливають на розвиток будь-яких груп м'язів, суглобів, органів і їх систем. Заняття хортингом сприяють утворенню рухових навичок різної складності, навіть, самої високої, і тим самим висувають високі вимоги до нервової системи і функцій аналізаторів. Для хортингу характерне точне, дозоване навантаження, визначене характером вправ, темпом їх виконання, аналізом і кількістю рухів, особливостями положень тіла при виконанні базової техніки. 
           Зміст основних технічних елементів хортингу складають основні рухи, загальнорозвиваючі і стройові вправи, базова техніка хортингу. 
Основні рухи - це життєво необхідні для дитини рухи, якими вона користується в процесі свого буття: повзання, лазіння, кидання, метання, ходьба, біг, стрибки. Формування основних рухів - одна з найважливіших проблем теорії і практики загальної фізичної культури. Їх вивчення невіддільне від всієї проблематики розвитку довільних рухів у онтогенезі людини. Супроводжуючи дитину з раннього дитинства, основні рухи хортингу природні і сприяють оздоровленню організму, а також всебічному вдосконаленню його особистості. Методологічна основа наукового вивчення основних рухів базової техніки хортингу закладені у фундаментальних педагогічних та фізіологічних дослідженнях, проведених засновниками хортингу, а також їхніми учнями та послідовниками. Вони поклали початок обґрунтуванню закономірностей у розвитку моторики дитини, виявленню ролі довільних рухів хортингу у психічній регуляції поведінки людини. У їх дослідженнях показана рефлекторна природа рухових актів елементів хортингу, розкриті їх своєрідність і багатоплановість, визначена інтегруюча роль мозку в управлінні руховими діями, підкреслена роль усвідомленості і розвитку рухових функцій з точки зору фізіологічного механізму побудови рухів. Особлива увага в цьому процесі приділяється координаційним здібностям дитини в оволодінні руховими вміннями і навичками, а також психологічним основам управління рухами, в яких пріоритетна роль відводиться слову педагога. У даних дослідженнях сформульовано важливий висновок про те, що фізичний ріст і нервово-психічний розвиток дитини взаємозумовлені і направляються поведінкою, яке переважно складаються з різноманіття рухових актів. У розумінні суті основних рухів техніки хортингу, їх значення, закономірностей розвитку важлива роль належить положенням про психофізичну єдність людської природи. 
Розглядаючи цілісний руховий акт як сенсомоторну єдність, слід підкреслити, що розвиток основних рухів повинен проводитися не заради придбання рухових навичок, а для формування вміння використовувати їх у повсякденній практичній діяльності, роблячи при цьому найменші фізичні та нервово-психічні витрати.
           Вправи хортингу можуть бути: 
- динамічними (спрямованими на більш повне використання всіх рушійних сил при виконанні фізичних вправ і одночасне зменшення гальмуючих сил); 
- статичними (вони пов'язані з нерухомим збереженням будь-якого положення тіла і його пози). 
           Вправи хортингу можуть носити анаеробний і аеробний характер (тобто вправи, які виконуються при мінімальному або максимальному споживанні кисню).
            Кінцева мета формування навичок основних елементів базової техніки оздоровчого хортингу полягає в тому, щоб навчити кожну дитину:

- свідомо керувати своїми рухами;

- самостійно спостерігати і аналізувати різні ситуації, вибираючи найбільш ефективний спосіб реалізації рухової поведінки стосовно конкретних умов взаємодії з оточуючими;

- розуміти особливості кожного виду основних рухів, переваги їх використання;

- навичкам точних м'язових відчуттів, правильному виконанню рухів;

- творчому використанню засвоєних рухів у повсякденному житті. 
Рішення поставлених завдань можливе лише завдяки вправам в основних базових рухах хортингу в умовах рухової активності самої дитини, а також у процесі організованого навчання.
            Розглядаючи роль базових рухів хортингу у загальному розвитку дитини-дошкільника, ми бачимо що дитина у ранньому віці є рухливою, а на чийсь розсуд занадто рухливою, і це можна вважати не недоліком, а обдаруванням, і означає, що вона швидше пристосується до життєвих умов буття, бо саме через найпростіші рухові навички дитина пізнає і своє тіло, і предмети, які її оточують, таким практичним засобом доторкання та пересування пізнає світ навколо себе. При цьому формується самосвідомість, яка дозволяє дитині краще зрозуміти свій організм, відчути виконувані рухові дії, повніше реалізувати наміри рухової поведінки в різних видах дитячої діяльності за допомогою адекватно вибраних засобів. 
            Кожен руховий акт супроводжується відчуттями, які уточнюють уявлення дитини про його виконання. У той же час вони сприяють точному сприйняттю та усвідомленому відтворення рухових дій у ході рухової активності дитини. 
            Встановлено, що формування комплексної чутливості організму дітей (кінестетичних відчуттів) відбувається в результаті спрямованої рухової діяльності дитини. Воно включає в себе сприйняття рухів, шкірно-м'язову чутливість, роботу дистантних аналізаторів (зору, слуху). Маючи двояку спрямованість, кінестетичні відчуття, з одного боку, самі розвиваються в процесі основних рухів, а з іншого боку більш високий рівень розвитку таких відчуттів дозволяє удосконалювати якість рухів за рахунок диференційованого контролю за ходом його виконання і виробляти корекцію за підсумками аналізу інформації, що надходить. 
           Вправи в основних рухах техніки хортингу підвищують тонус кори головного мозку, впливаючи на його функціональні можливості. Так, встановлено, що в скелетних м'язах знаходяться пропріорецептори, стимулюючі імпульси, що йдуть в кору головного мозку. Вони несуть інформацію про вироблені у м'язових зусиллях організму: натяги м'язів, зв'язок, сухожиль. 
           Вказуючи на важливість естетичного розвитку дитини і під час занять хортингом у основних рухах, слід зазначити, що прагнення до краси тіла, краси рухів, краси і виразності в прояві почуттів в ході виконання рухів повинне бути природним і постійним, складати сутність будь-якої рухової активності. 
           У процесі виконання руху активізується розумова діяльність як необхідна умова опанування саморегуляцією руху. Аналізуючи і зіставляючи результати рухів, дитина, спочатку під керівництвом керівника гуртка хортингу, а потім і самостійно, здатна робити найпростіші узагальнення, виділяти найбільш ефективні способи виконання елементів техніки хортингу, усвідомлено їх застосовувати з урахуванням конкретних умов. При правильній організації навчання руху старші дошкільники здатні оцінювати як свої власні досягнення, так і досягнення своїх однолітків. В основних рухах розвиваються і вольові зусилля. 
          Під впливом вправ в основних рухах удосконалюється не тільки будову тіла, функціональні можливості організму, але і змінюється характер дитини. Вільні, розкуті рухи породжують свободу особистості, виховують сміливість і рішучість, розкутість і активність поведінки, доброзичливі відносини з однолітками. Правильно організовані основні елементи хортингу зміцнюють як тіло, так і душу дитини, навчають володіти власною поведінкою, емоціями, почуттями, що є одним з вищих проявів волі у дитячому віці. 
Розвиток довільних рухів техніки хортингу у дітей дошкільного віку має нести виховну спрямованість, з урахуванням закономірностей формування найважливіших якостей особистості та позитивних рис характеру. Відзначається, що діти значно швидше і краще опановують руховим умінням, якщо попутно впливати на розвиток у них спритності, сміливості, активності, якщо виховати в дітях наполегливість, самостійність, інші вольові якості, більш стійку увагу, впевненість у своїх силах. 
Основні елементи техніки хортингу вимагають розуміння дитиною сутності виконуваних рухових дій, уміння виконувати їх правильно і усвідомлено.

           Елементи техніки хортингу:

- підвищують функціональні можливості дитячого організму;

- розвивають пізнавальні, вольові, естетичні, моральні якості особистості дитини;

- сприяють пізнанню власного тіла;

- забезпечують орієнтування в просторі і в часі, здійснення цілеспрямованої діяльності відповідно до навколишніх умов. 
Виконання основних елементів техніки хортингу гармонізує відносини з навколишнім світом, є сходинкою в пізнанні і формуванні рухової культури.

          Гурткова робота з хортингу у розділі фізичного виховання є суттєвим аспектом дошкільного виховання в цілому. Завдання гурткової роботи з хортингу у дошкільному навчальному закладі вирішуються в єдності з загальним виховним процесом і сприяють всебічному вихованню дитини, спрямованому на фізичний, інтелектуальний, духовний, емоційний розвиток, психофізичну готовність до праці та майбутнього навчання в школі. 
          Гурткові заняття з хортингу сприяють передачі дошкільнятам суспільно-історичного досвіду та культури виконання рухів. Груповий спосіб виконання фізичних вправ та базової техніки хортингу успішно вирішує завдання закріплення та вдосконалення рухів. 
         Хортинг і його методи сприяють підвищенню загальної фізичної підготовленості дитини і допомагають успішніше вирішувати завдання фізичного виховання. Дитячі оздоровчі вправи техніки хортингу у поєднанні зі словом керівника гуртка є ефективним комплексним засобом виховання дисциплінованості і методом підготовки дошкільників до занять у школі.