Дистанційний курс «Сторінками дитячої літератури» призначений для учнів 6 класу середньої загальноосвітньої школи з метою формування читацьких смаків учнів, інтересу до літературних новацій, виховання естетичного смаку учнів; розвинення уміння учнів аналізувати художній текст з використанням сучасних літературознавчих методів, уміння бачити художні деталі, розуміти творчий задум письменника та оцінювати особливості його реалізації. Зміст курсу зорієнтований на глибше осмислення учнями здобутків світової літератури, формування читацької, мовленнєвої та загальної культури. Програма вивчення курсу розрахована на 12 тижнів. До програми курсу вміщено популярні твори для дітей та юнацтва актуального морального змісту, про національні традиції, події, характери; різні за жанрами. Курс носить практичну спрямованість. Літературознавчі терміни й поняття подаються за принципами науковості (відповідно до розвитку сучасного літературознавства), послідовності (від простих до складних), концентричності (від елементарних уявлень до їх поглиблення, від загальних понять до їх різновидів).

Специфіка курсу: його вивчення допомагає реалізувати І етап літературної освіти – прилучення учнів до читання, формування літературної компетентності. Після вивчення теми учні мають змогу обговорювати прочитаний твір, виконувати практичні роботи на закріплення вивченого, демонструючи набуті навички